Publikacje

Angelstam P. 2004. Habitat threshold and effects of forest landscape change on the distribution

Amos W., Balmford A. 2001. When does conservation genetics matter? Heredity 2001;87: 257–265.

Arlettaz R., Patthey P., Baltic M., Leu T. Schaub M., Palme R., Jenni-Eiermann S. 2007. Spreading free-riding snow sports represent a novel serious threat for wildlife. Proc. Royal. Soc. B Biol. Stud. 274: 1219-1224.

Armatys P. 2010. Gorce. [W:] Wilk T., Jujka M., Krogulec J.; Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.

Armatys P. 2005−2014. Elektroniczna baza danych obserwacji kuraków leśnych w polskich Karpatach utworzona w 2005 r. w ramach projektu „Ochrona głuszca Tetrao urogallus i cietrzewia Tetrao tetrix oraz ich biotopów w polskich Karpatach Zachodnich”

Aschenbrenner H. 1982. Keeping and rearing of grouse in enclosures, problems and experience. W: Lovel, T. W. I. [ed.]. Proc. of Int. Symp. on Grouse. Edinburgh. 212-218.

Baines, D., Summers R.W. 1997. The assessment of bird collisions with deer fences in Scottish forest. J. Appl. Ecol. 34: 941−948.

Baines D., Moss R., Dugan D. 2004. Capercaillie breeding success in relation to forest habitat and predator abundance. J. Appl Ecol. 41: 59−71.

Bajc M, Čas M, Ballian D, Kunovac S, Zubić G, Grubešić M, et al. 2011. Genetic differentiation of the Western Capercaillie highlights the importance of South-Eastern Europe for understanding the species phylogeography. PLoS ONE 2011; 6, e23602. doi:10.1371/journal.pone.0023602

Bashta A. T., Pogranycznyj W., Gorban I. 1994. Rzadkie i zagrożone gatunki ptaków Bieszczadów Wschodnich. Roczniki Bieszczadzkie 3: 89−97.

Bashta A. T., Chymyn M. 2007. Kuraki leśne na terenie zachodniej Ukrainy. [W:] Ochrona kuraków leśnych. Monografia pokonferencyjna. Janów Lubelski 16–18 października 2007. Centrum Informacji Lasów Państwowych.

Bartošová D., 2000. History and perspectives of Capercaillie (Tetrao urogallus L.) in the protected Landscape Area Beskydy Mountains. [In:] (P. Málková ed.) Proceedings of the Inter. Conf. Tetraonids – Tetraonidae at the break of mil­lenium. České Budějovice, Czech Republic, 24–26 March 2000: 44–51.

Beebee TJC. 2005. Conservation genetics of amphibians. Heredity 95: 423–427. DeSalle R, Amato G. The expansion of conservation genetics. Nat Rev Genet 2004; 5: 702–712.

Bejcek V., Stastny K., Marhoul P., Bufka L., Cerveny J. 2007. Results of Capercaillie (Tetrao urogallus) recovery programme in the Czech Republic. Abstracts of XXVIII Congress of IUGB, Uppsala, Sweden: 138.

Bergmann H. H., Seiler C., Klaus S. 2000. Release projects with Grouse − a plea for       translocations. Proceedings of the International Conference in Ceske Budejovice, zech     Republik, 24−26 March 2000: 33−42.

Bielański J. 2011. Ocena jakości biotopu głuszca wraz z planem zarządzania dla ostoi Pasmo Policy. Maszynopis. Opracowanie będące częścią projektu Krajowego Programu Ochrony Głuszca. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK. BirdLife International.

BirdLife International. 2015. Tetrao urogallus. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T22679487A59946103. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 11 January 2016.

Bobek, B., D. Merta, J. Furtek i M. Kolecki. 2007. Głuszec w Borach Dolnośląskich. Las Polski 12: 18-19.

Boev, Z., Gerrasimov, G. and Nikolov S. 2007. Capercaillie. Strony 194-195 w: Atlas of the breeding birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds.

Bollmann K., Weibel P., Graf R. F. 2005. An analysis of central Alpine capercaillie spring habitat at the forest stand scale. Forest Ecology and Management 215: 307−318.

Bollmann K., Friedrich A., Fritsche B., Graf R. F., Imhof S., Weibel P. 2008. Kleinräumige Habitatnutzung des Auerhuhns Tetrao urogallus im Alpenraum. Ornithologische Beobachtung 105: 53−61.

Bonczar Z. 1998.; Ochrona kręgowców lądowych GPN oraz ich nisz ekologicznych. Wyniki inwentaryzacji i wytyczne do monitoringu. Kuraki Leśne. Plan Ochrony GPN 3−1.4.

Braunisch V., Suchant R., 2007. A model for evaluating the “habitat potential” of a landscape for capercaillie Tetrao urogallus: a tool for conservation planning. Wildlife Biology 3, 1: 22-23.

Brzezicki B. Drozdowski S., Zawadzka D., Zawadzki J., Buraczyk W., Gawron L., Bielak K. 2011. Ocena preferencji środowiskowych głuszca Tetrao urogallus i możliwości ich uwzględniania w realizacji zadań z hodowli lasu. Studia i Materiały CEPL, Rogów 13 (27): 265–273.

Brzeziecki B., Drozdowski S., Zawadzka D., Zawadzki J. 2012. Quantification of ecological preferences of the Capercaillie Tetrao urogallus by means of the Habitat Suitability Index: A case study in the Augustów Forest. Pol. J. Ecol. 60,4: 233−242.

Brzeziecki B., Zawadzka D., Myszczyński G., Drozdowski S., Merta D., Gryz J., Błasiak J., Wawrzyniak P., Ksepko M. 2014. Wytyczne dotyczące zasad hodowli i użytkowania lasu w ostojach głuszca w Puszczy Augustowskiej. Manuskrypt, SGGW, Warszawa.

Bufka L. Monitoring populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na Šumavĕ. 2004. Aktuality Šumavského Výzkumu 4–7: 233–235

Chwistek K. 2010. Zmiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów Gorczańskiego Parku Narodowego w latach 1992–2007. Ochrona Beskidów Zachodnich 3: 79–92

Ciach M. 2010a. Babia Góra. [W:] Wilk T., Jujka M., Krogulec J.; Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje Ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.

Ciach M. 2010b. Pasmo Policy. [W:] Wilk T., Jujka M., Krogulec J.; Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje Ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.

Ciach M. 2010c. Beskid Żywiecki. [W:] Wilk T., Jujka M., Krogulec J.; Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje Ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.

Cichocki W. 2010a. Tatry. [W:] Wilk T., Jujka M., Krogulec J.; Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje Ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.

Cichocki W. 2010b. Torfowiska Orawsko-Nowotarskie. [W:] Wilk T., Jujka M., Krogulec J.; Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje Ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.

Cichocki W. 2015. Ptaki Tatr i Podtarza. Tatrzański Park Narodowy. Zakopane.

Cichocki W., Głowacz M., Pawlikowski P. Zięba F. 2008. Rozmieszczenie i liczebność cietrzewia i głuszca w województwie małopolskim – stan na 2003 rok. W: Haze M. (red.) Ochrona kuraków leśnych. Monografia pokonferencyjna. Janów Lubelski 16−18 października 2007 r. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 56−70.

Coppes J., Kochs M., Ehlacher J., Suchant R., Braunisch V. 2015. The challenge of creating a large-scale capercaillie distribution map. Grouse News 50: 21-23.

Crandall K.A., Bininda-Emonds O.R., Mace G.M., Wayne R.K. 2000. Considering        evolutionary processes in conservation biology. Trends in Ecology and Evolution 15:     290–295.

Czaja J, Habel K. 2011. Ocena jakości biotopu głuszca Tetrao urogallus L. wraz z planem zarządzania na terenie ostoi w Paśmie Radziejowej. Maszynopis. Opracowanie będące częścią projektu Krajowego Programu Ochrony Głuszca. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Czerkas N. 2008. Wpływ osuszenia bagien w Puszczy Białowieskiej na liczebność głuszca. W: Ochrona Kuraków Leśnych. Monografia Pokonferencyjna. Janów Lubelski 16-18           października 2007, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, ss: 249-        261.

Czudek A. 1931. Głuszec (Tetrao urogallus urogallus L.) w lasach śląskich. Przyczynek do znajomości fauny województwa śląskiego. Wydawnictwa Muzeum Śląskiego w Katowicach.

de Giua A. P. O., Saitoh T. 2007. The gap between the concept and definitions in the     Evolutionary Significant Unit: the need to integrate neutral genetic variation and          adaptive variation. Ecological Research 22: 604–612.

Demko M., Krištin A., Puchala P. 2013. Červený zanam vtákov Slovenska. Trichodroma 25: 69–78.

Dickens M. J., Delehanty D. J., Romero L. M. 2010. Stress: An inevitable component of animal translocation. Biol. Cons. 143: 1329-1341.

Dudgeon CL, Blower DC, Broderick D, Giles JL, Holmes BJ, Kashiwagi T, et al. 2012. A review of the application of molecular genetics for fisheries management and conservation of sharks and rays. J Fish Biol 80: 1789–1843.

Duriez O., Sachet J.M., Menonni E., Pidancier N., Miqulet C., Taberlet P. 2007. Phyleography  of the capercaillie in Eurasia: what is the conservation status in the Pyrenees and Cantabrian Mounts? Conservation Genetics 8: 513–526.

Domaniewski J. 1933. Materiały do rozmieszczenia głuszca (Tetrao urogallus L.) w Polsce. Acta Ornithologica 1: 88–123.

Drożdż B. 2007. Babiogórsko-Policka ostoja kuraków. Manuskrypt. Babiogórski Park Narodowy.

Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski, Zakład Ekologii Ptaków, Wrocław.

Dziedzic R., Rutkowski R., Rzońca Z., Steliga L. 2004. Źródła zagrożeń i kierunki ochrony głuszców (Tetrao urogallus) w Polsce. Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN 38: 295–302

Dziedzic R., Rzońca Z., Steliga L. 2008. Hodowla i restytucja głuszców w Lasach         Państwowych. W: Ochrona Kuraków Leśnych. Monografia Pokonferencyjna. Janów        Lubelski 16-18 października 2007, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych,      Warszawa: 101-112.

Dzięciołowski R., Matuszewski G. 1982. Gröse und Verteilung der Verluste in den Gelegen     des Auerwildes Tetrao urogallus L. Zeitschrift für Jagdwissenschaft 28: 49-58.

Dzięciołowski R. 1989. Głuszec. [W:] Krupka J. (red.) Łowiectwo. PWRiL, Warszawa, ss: 239−243.

Ewen J. G., Armstrong D. P., Parker K. A., Seddon P. J. 2012. Reintroduction Biology: Integrating Science and Management. Blackwell Publishing Ltd.

Fischer, J., and Lindenmayer, D. B. 2000. An assessment of the published results of animal relocations. Biological Conservation. 96: 1–11

Ford, M. J. 2002. Selection in captivity during supportive breeding may reduce fitness in the wild. Conservation Biology, 16, 815–825.

Frankham, R., Hemmer, H., Ryder, O. A., Cothran, E. G., Soule, M. E., Murray, N. D., & Snyder, M. 1986. Selection in captive populations. Zoo Biology, 5, 129–138.

Frankham, R. 2008. Genetic adaptation to captivity in species conservation programs. Molecular Ecology. 17: 325–333

Frankham, R. 2010. Challenges and opportunities of genetic approaches to biological conservation. Biological Conservation.

Frankham R, Ballou JD, Briscoe DA. Introduction to conservation genetics, 2nd edition. University Press, Cambridge, 2010.

Fumagalli L, Wust-Saucy A-G, Cosson J-F. 1998. Comparative phylogeography and postglacial colonization routes in Europe. Mol Ecol 7: 453–464.

Funk WC, McKay JK, Hohenlohe PA, Allendorf FW. 2012. Harnessing genomics for delineating conservation units. Trends in Ecology and Evolution 27: 489–496.

Gautschi B, Müller J P, Schmid B, Shykoff JA. 2003. Effective number of breeders and maintenance of genetic diversity in the captive bearded vulture population. Heredity 91: 9–16.

Głodkiewicz A. 2006. Wyznaczenie stref ochronnych dla ostoi głuszca Terao urogallus L. w rejonie Policy. Manuscrypt. Nadleśnictwo Nowy Targ.

Głowaciński Z. 2001. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa.

Głowaciński Z., Profus P. 2007. Głuszec Tetrao urogallus. [W:] Sikora A., Rhode Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss: 92−93.

Graczyk R., Kwiatkowska G., Lempaszak U. 1986. Rozprzestrzenienie i liczebność głuszca       Tetrao urogallus L. i cietrzewia Lyrurus tetrix L. w Polsce w latach 1977-1983.       Roczniki AR w Poznaniu 178: 69-82.

Graczyk R., Klejnotowski Z., Sikora S. 1980. Metody i wyniki badań hodowli wolierowej głuszca (Tetrao urogallus). Rocz. AR Pozn. 122 (11): 103-111.

Graczyk R. 1996. Captive breeding and release of capercaillie and black grouse – ethological and practical considerations. J. Wildl. Res. 1(1): 106-111.

Graf R. F., Bollmann K., Suter W., Bugmann H. 2005. The importance of spatial scale in habitat models: capercaillie in the Swiss Alps. Landsc. Ecol. 20: 703-717.

Grimm V., Storch I. 2000. Minimum viable population size of capercaillie Tetrao urogallus: results from a stochastic model. Wildl. Biol. 6 (4): 219-225.

Griffith B., Scott J.M., Carpenter J.-W., Reed C. 1989: Translocation as a species           conservation   tool: status and strategy. Science 245: 477-480.

Grus W. 1969. Głuszec w Lasach Gdańskich. Łow. Pol. 6: 5, 10-11.

Graf K., Klaus S. 2002: Translokation mit Auerhühnern in Thüringen. In:             Auerhahnschutz und      Forstwirtschaft. Ber. Bayer. Landesanstalt Wald u. Forstwirt. 35: 27-36.

Graf R. F., Bollmann K., Suter W., Bugmann H. 2005. The importance of spatial scale in habitat models: capercaillie in the Swiss Alps. Landscape Ecology 20: 703−717.

Graf R. F., Bollmann K., Sachot S., Suter W., Bugmann H. 2006. On the generality of habitat distribution models: a case study of capercaillie in three Swiss regions. Ecography 29: 319−328.

Haig SM, Bronaugh WM, Crowhurst RS, D'Elia JD, Eagles-Smith CA, Epps CW, et al. 2011. Genetic applications in avian conservation. The Auk 128: 205–229.

Hakansson J. 2007. Behavioral aspects of conservation breeding Red junglwfawl (Gallus gallus) as a case study. Diss. No 1137. Linkoping University, Sweden.

Hedrick PW. 2001. Conservation genetics: Where are we now? Trends Ecol Evol 2001; 16: 629–636.

Hora J., Marhoul P., Urban T. 2002. Natura 2000 v České republice návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická

IUCN. 1998 Guidelines for Re-introductions. SSC Re-introduction Specialists Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Jacobsen F, Nesje M, Bachmann L, Lifjeld JT. 2008. Significant genetic admixture after reintroduction of peregrine falcon (Falco peregrinus) in Southern Scandinavia. Conserv Genet 9: 581–591. Keller L, Waller D. Interbreeding effects in wild populations. Trends Ecol Evol 2002; 17: 230–241.

Jamrozy G. 1991, Występowanie głuszca Tetrao urogallus (L.), cietrzewia Tetrao tetrix (L.) i jarząbka Bonasa Banasia (L.) w polskich Karpatach. Przegl. Przyr. 35: 361–368.

Kajtoch Ł., Piestrzyńska-Kajtoch A. 2006. Awifauna środkowej części Beskidu Wyspowego – propozycje ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 62(3): 33–46.

Kajtoch Ł., Szczygielski M., Wieczorek P., Figarski T. 2008. Mogielica – projektowany rezerwat faunistyczny w Beskidzie Wyspowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64: 10–24.

Kajtoch Ł., Matysek M., Skucha P. 2011. Kuraki leśne Tetraoninae Beskidów Wyspowego i Makowskiego oraz przyległych pogórzy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (1): 27–38.

Kaszuba M. 2007. Krajowy plan ochrony gatunku głuszec. Manuskrypt. Jastrzębiec.

Kaszuba M. 2011. Krajowy Program Ochrony Głuszca – projekt. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Keller M. (red.). 2000. Wpływ gospodarki leśnej na populacje głuszca Tetrao urogallus i cietrzewia Tetrao tetrix. Zalecenia dla praktyki leśnej. Maszynopis. DGLP, Warszawa.

Kleiman DG, Stanley Price MR, Beck BB. 1994. Criteria for reintroductions. In: Olney PJS, Mace GM, Feistner ATC, editors. Creative conservation: interactive management of wild and captive animals. Chapman & Hall, London, 1994, pp. 287–303

Wald - lastiges Hindernis oder         Bereicherung? W: Das Auerhuhn im Oberen Bayerischen Wald und Böhmerwald.       Naturpark Oberer Bayerichen Wald.

Klaus S., Bergmann H. H., Andreev A. V., Müller F., Porkert J., Wiesner J. 1986. Die Auerhühner. A. Ziemsen Verlag. Wittenberg Lutherstadt.

Klaus S. and Bergmann H. H. 1994. Distribution, status and limiting factors of capercaillie (Tetrao urogallus) in Central Europe, particularly in Germany, including an evaluation of reintroductions. In: Restoration plans for some European galliformes: hazel grouse, capercaillie and black grouse. Gibier Faune Sauvage 11: 57-80.

Klaus S., August U. 1995. Warum starb das Auerhuhn Tetrao urogallus im Elbsandsteingebirge            aus? Naturschutzreport 10: 109-123.

Klaus S. 1998. Breeding and releasing projects for Capercaillie in Germany. Reintroduction       News 16: 7-9.

Klinga P., Mikoláš M., Zhelev P., Hüglund J., Paule L. 2015. Genetic differentiation of western capercaillie in the Carpathisn Mountains: the importance of post glacial expantion and habitat connectivity. Biological Journal of the Linnean Society 116: 873–889.

Kobielski, J., D. Merta, D. Zawadzka, A. Krzywiński, G. Myszczyński, T. Wilczyński, Z. Rzońca, K. Jamróz, J. Hołubowicz, R. Czokajło. 2013. Realizacja projektu LIFE11 NAT/PL/428 „Aktywna ochrona nizinnych populacji głuszca w Borach Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej”. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R.15. Zeszyt 36(3): 271-278.

Kobielski J. , Merta D., Zawadzka D., Krzywiński, A., Myszczyński G., Wilczyński T. , Rzońca Z., Zawadzki J. 2013. Assumption and conditions of the Project LIFE11 NAT/PL/428 “Active protection of lowland populations of Capercaillie in the Bory Dolnośląskie Forest and Augustowska Primeval Forest”. Grouse News 45: 19-23.

Кратюк О. Л., Химин М. В. 2009. Глушець (глухар). Червона книга України. Тваринний світn. За ред. І. А. Акімова. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 440 pp.

Kristensen TN, Pedersen KS, Vermeulen CJ, Loeschcke V. 2010. Research on inbreeding in the “omic” era. Trends Ecol Evol 25: 44–52.

Klarhauser H. 2011. Die Auerhühner im Bayerischen

Krupka, J., L. Drozd i R. Dziedzic. 1994. Ocena wpływu drapieżników na udatność lęgów głuszca. Annales UMCS Lublin 12, 34: 237–241.

Krzan P. 2011. Ocena biotopu głuszca na powierzchni badawczej w Tatrach Wysokich, w części jego ostoi w Tatrzańskim Parku Narodowych. Maszynopis, Opracowanie będące częścią projektu Krajowego Programu Ochrony Głuszca. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Krzywiński A. i Kasperczyk B. 1998. Głuszec i cietrzew w hodowli zamkniętej. Łowiec Polski 6:18-19.

Krzywiński A., Keller M. 2005: New method of breeding Black grouse for reintroduction         programme.3rd Intern. Black Grouse Conf., Ruthin Denbighshire North Wales, 20-25           March 2005: 100-103.

Krzywiński A. 2008. Doskonalenie metod hodowli i rozrodu cietrzewia i głuszca pod kątem ich przydatności do reintrodukcji z zachowaniem bioróżnorodności rodzimych populacji. W: Ochrona Kuraków Leśnych. Monografia Pokonferencyjna. Janów Lubelski 16-18 października 2007, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, ss.: 113-130.

Krzywiński A., Keller M., Krzywińska K. 2009. New methods for preservation of genetic         diversity of black grouse, Tetrao tetrix: preliminary results. Folia Zoologica 58 (2): 150-158.

Krzywiński A., Keller M., Kobus A. 2013. „Born to be free” an innovatory method of restitution and protection of endangered and isolated grouse population (tetraonidae). Vogelwelt 134, 1:55-64.

Kunysz P., Hordowski J. 2000. Ptaki Polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. T. II. Oficyna Wydawnicza – Mercator, Przemyśl

Kurki S., Helle P., Linden H., Nikula A. 1997. Breeding success of black grouse and capercaillie in relation to mammalian predator densities on two spatial scales. Oikos 79: 301−310.

Le Gouar P, Rigal F, Boisselier-Dubayle MC, Sarrazin F, Arthur C, Choisy J P, et al. 2008. enetic variation in a network of natural and reintroduced populations of Griffon vulture (Gyps fulvus) in Europe. Conserv Genet 9: 349–359.

Lindner U., Thieleman L. 2013. A pilot study for reintroduction of the Capercaillie Tetrao urogallus in the Lower Lusatia region – a first interim report. Vogelwelt 134: 83-9.

Liukkonen-Anttila T., Saartoala R., Hissa R. 2000. Impact of hand-rearing on morphology         and physiology of the capercaillie (Tetrao urogallus). Comparative Biochemistry            and Physiology 125: 211–221.

Liukkonen-Anttila T., Ratti O., Kvist L., Helle P., Orell M. 2004. Lack of genetic stucturing     and subspecies differentiation in the capercaillie (Tetrao urogallus) in Finland. Ann.             Zool. Fennici 41; 619-643.

Latoń M. 2011. Ocena jakości biotopu głuszca wraz z planem zarządzania dla ostoi Pasmo Jaworzyny. Maszynopis, Opracowanie będące częścią projektu Krajowego Programu Ochrony Głuszca. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Ligocki, D., D. Merta i B. Bobek. 2016. Wybiórczość siedlisk leśnych przez głuszce (Tetrao urogallus) w polskiej części Karpat Zachodnich. Sylwan. 160 (7): 582−590.

Lindén, H., Rajala, P., 1981. Fluctuations and long-term trends in the relative densities of tetraonid populations in Finland, 1964–77. Finn. Game Res. 39, 13–34.

Marchlewski J. 1948, Materiały do rozmieszczenia głuszca Tetrao urogallus (L.), cietrzewia Tetrao tetrix (L.) i jarząbka Bonasa Banasia (L.) w Polsce. Polska Akademia Nauk. Kraków.

Makinen T., Pyornila A., Putaala A., Hissa R. 1997. Effects of captive rearing on Capercaillie Tetrao urogallus physiology and anatomy. Wildl. Biol. 3: 294.

Marcström, V., Kenward, R. E., and Engren, E. 1988. The impact of predation on boreal tetraonids during vole cycles: an experimental study. J. Anim. Ecology 57: 859–872.

Marshall K., Edward-Jones G. 1998. Reintroducing capercaillie (Tetrao urogallus) into southern Scotland: identification of minimum viable populations at potential release sites. Biol. Conserv. 7: 275–296.

Martinez-Cruz B. 2011. Conservation genetics of Iberian raptors. Anim Biodiv Conserv 34: 341–353.

Mäki-Petäys H, Corander J, Aalto J, Liukkonen T, Helle P, Orell M. 2007. No genetic evidence of sex-biased dispersal in a lekking bird, the capercaillie (Tetrao urogallus). J Evol Biol 2007; 20: 865–873

Menoni E., Corti R. 2005. Le Grand Tetras. Office National De La Chasse, Paris.

Merta, D., J. Kobielski, B. Bobek, J. Furtek i M. Kolecki. 2007. Wpływ drapieżników na potencjalne lęgi głuszca (Tetrao urogallus L.) w Borach Dolnośląskich. Strony 185-210 w: Bobek B., Płaksej A., Frąckowiak W., Merta D. (eds.) Gospodarka łowiecka i ochrona populacji dzikich zwierząt na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Tom I. Wrocław 2007.

Merta, D., B. Bobek, J. Kobielski, B. Stankiewicz, J. Furtek i M. Kolecki. 2008. Ocena potencjalnego wpływu drapieżników naziemnych i skrzydlatych na lęgi głuszca i cietrzewia w Borach Dolnośląskich. Strony 224-241 w: Monografia ochrona kuraków leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa 2008.

Merta, D., W. Grus, A. Krzywiński, B. Szneider i Z. Popławski. 2009. Występowanie głuszca (Tetrao urogallus) i cietrzewia (Tetrao tetrix) w lasach RDLP-Gdańsk oraz potencjalne możliwości reintrodukcji tych gatunków w wybranych rejonach. Strony 303-336 w: B. Bobek, J.Mikoś i R. Wasilewski (red.). Gospodarka łowiecka i ochrona populacji dzikich zwierząt na Pomorzu Gdańskim. Polskie Towarzystwo Leśne, RDLP-Gdańsk. Gdańsk 2009.

Merta, D., J. Kobielski i A. Krzywiński. 2010. Restytucja populacji głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów. Nadleśnictwo Ruszów. 40pp.

Merta D., Kobielski J., Krzywiński A. 2011. Wstępne wyniki restytucji populacji głuszca Tetrao urogallus na terenie Nadleśnictwa Ruszów. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 13 (27): 252-265.

Merta, D. 2012. Predation as a factor limiting the population dynamics of Capercaillie (Tetrao urogallus) in Poland. Recent problems of Nature use, Game Biology and Fur Farming, Kirov. 248-249 pp.

Merta, D., J. Kobielski, A Krzywiński i Z. Rzońca. 2013. Głuszec wraca na Dolny Śląsk. Las Polski 11: 18-20.

Merta, D., J. Kobielski, A. Krzywiński, Z. Rzońca. 2013. Czynna ochrona głuszca (Tetrao urogallus) na terenie Borów Dolnośląskich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R.15. Zeszyt 36(3): 195-209.

Merta D., Kobielski J., Krzywiński A., Rzońca Z. 2013. Preliminary results of Capercaillie Tetrao urogallus recovery program in Bory Dolnośląskie Forest, SW Poland. Vogelwelt 134, 1: 65-74.

Merta, D., J. Furtek i M. Belc. 2015. Występowanie i ekologia kuraków leśnych w Polsce. W: S. Gorczyca (red.). "Łowiectwo w Polsce w XXI wieku - realia i oczekiwania". Polskie Towarzystwo Leśne. Warszawa 2015.

Merta, D., J. Kobielski, A. Krzywiński, J.Theuerkauf and R. Gula. 2015. Mother-assisted rearing (“born to be free” method) increases post-release survival and reduces the exploratory movements of young Capercaillies. European Journal of Wildlife Research. 61(2) :299–302.

Merta D., Zawadzka D., Krzywiński A. 2015. Efektywność projektów reintrodukcji      głuszca (Tetrao urogallus) w Europie. Sylwan 10: 863-871.

Merta, D., J. Kobielski, J. Theuerkauf and R. Gula. 2016. Towards a successful reintroduction of Capercaillies – activity, movements and diet of young released to the Lower Silesia Forest, Poland. Wildlife Biology. 22(3): 130-135.

Nappee C. 2008. Le Grand Tetras (Tetrao urogallus) dans les Cevennes: histoire d’une   reintroduction difficile. Ornithos 15: 282-293.

Nappee C. 2009. The reintroduced population of capercaillie in the Parc National des evennes is still alive! Grouse News 38: 29-30.

Mikoláš M., Kalafusová I., Tejka M., Černajová I., Michalová Z., Hlásny T., Barka I., Katarína Zrníková8, Radek Bače1, Svoboda M. 2013. Stav habitatu jadrovej populácie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v Západných Karpatoch: Je ešte pre hlucháňa na Slovensku miesto? Sylvia 49: 79–98.

Mikoláš M., Vysoký J., Tesák J., Tejkal M., Klinga P., Semelbauer M., Bučko J., Kaliský M., Černajová I. 2015. Program záchrany hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) na obdobie 2016–2030. <http://www.tetrao-carpathians.com/news/program-zachrany-hluchana-horneho>. Downloaded on 11 January 2016.

Mikoláš M., Svitok M., Tejkal M., Leitao P. J., Morrissey R. C., Svoboda M., Seedre M., Fontaine J. B. 2015. Evaluating forest management intensity on an umbrella species: Capercaillie persistence in central Europe. Forest Ecology and Management 354: 26–34.

Miettinen, J., Helle P., Nikula A., Niemelä P. 2008. Large-scale landscape composition and capercaillie (Tetrao urogallus) density in Finland. Annales Zoologici Fennici 45: 161–173.

Mollet P, Kéry M, Gardner B, Pasinelli G, Royle JA. 2015. Estimating population size for Capercaillie (Tetrao urogallus L.) with spatial Capture-Recapture Models based on genotypes from one field sample. PLoS ONE 2015 10(6): e0129020. doi:10.1371/journal.pone.0129020.

Morin PA, Martien KK, Archer FI, Cipriano F, Steel D, Jackson J, Taylor BL. 2010. Applied conservation genetics and the need for quality control and reporting of genetic data used in fisheries and wildlife management. J Hered 101: 1–10.

Moritz C. 1994. Defining 'evolutionary significant units' for conservation. Trends Ecol Evol; 9: 373–375.  

Nadleśnictwo Nawojowa 2013. Leśny Kompleks Promocyjny “Lasy Beskidu Sądeckiego”

Oja, R., Zilmer, K., & Valdmann, H. (2015). Spatiotemporal Effects of Supplementary Feeding of Wild Boar (Sus scrofa) on Artificial Ground Nest Depredation. PLoS ONE 10(8): e0135254. doi:10.1371/journal.pone.0135254.

Pęksa Ł. 2010. Inwentaryzacja cietrzewia Tetrao tetrix i głuszca Tetrao urogallus w Tatrzań­skim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66, 5: 384–390.

Pęksa M., Pęksa Ł., Krzan P., Zieba F. 2006. Wyznaczenie stref ochronnych kuraków leśnych – głuszca Tertao urogallus L. i cietrzewia Tetrao tetrix L. na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego.Manuscrypt. Tatrzański Park Narodowy.

Picozzi N., Catt D. C., Moss R. 1992. Evaluation of capercaillie habitat. Journal of Applied Ecology 29: 751–762.

Pawluszczyk T. 2008.            Stan populacji głuszca na Białorusi. W: Ochrona Kuraków Leśnych. Monografia Pokonferencyjna. Janów Lubelski 16-18 października 2007, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, ss.: 262-275.

Petrov, I. 2008. Distribution and Numbers of Capercaillie, Tetrao urogallus L., 1758 (Aves: Galliformes) in Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica. Suppl. 2: 35-40.

Piotrowska M. 2005. Głuszec Tetrao urogallus (L., 1758). In: Wójciak J., Biaduń W., Buczek T., Piotrowska M. (red.). Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Lublin, ss. 122-123.

Piotrowska M. 2008. Historia badań nad liczebnością głuszca na Lubelszczyźnie. W: Ochrona Kuraków Leśnych. Monografia Pokonferencyjna. Janów Lubelski 16-18 października 2007, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, ss.: 11-24.

Rakonczay Z. (ed.) 1989. Red Book (The extinct and endangered Animals and plant species of Hungary) Akadémiai kiadό, Budapest.

Regnaut S, Lucas FS, Fumagalli L. 2006a. DNA degradation in avian faecal samples and feasibility of non-invasive genetic studies of threatened capercaillie populations. Conserv Genet 7: 449–453.

Regnaut S, Christe P, Chapuisat M, Fumagalli L. 2006b. Genotyping faeces reveals facultative kin association on capercaillie’s leks. Conserv Genet 7: 665–674.

Robert, A. 2009. Captive breeding genetics and reintroduction success. Biological Conservation, 142, 2915–2922.

Rodríguez-Muñoz R, Mirol PM, Segelbacher G, Fernández A, Tregenza T. Genetic differentiation of an endangered capercaillie (Tetrao urogallus) population at the Southern edge of the species range. 2007. Conserv Genet 8: 659–670.

Rolstad J., Wegge P. 1987. Distribution and size of capercaillie leks in relation to old forest fragmentation. Oecologia 72: 389–394.

Romanov A. N. 1988. Głuchar. Agropronizdat. Moskwa.

Rutkowski R., Niewęgłowski H., Dziedzic R., Kmieć M., Goździewski J. 2005. Genetic Variability of Polish Population of the Capercailie Tetrao urogallus. Acta Ornithologica 40: 27–34.

Rutkowski R., Keller M., Jagołkowska P. (2007). Populacje i podgatunki – genetyka molekularna w badaniach europejskich głuszcowatych Tetraonidae. Notatki Ornitologiczne 48: 260–274

Rutkowski R. 2008. Badania genetyczne polskiej populacji głuszca – cele, problemy, perspektywy. W: Ochrona Kuraków Leśnych. Monografia pokonferencyjna. Janów Lubelski, 16–18 października 2007. Centrum Informacji Lasów Państwowych, Warszawa, ss. 184–193.

Rutkowski R., Zawadzka D., Jagołkowska P., Zawadzki J. 2009. Badania genetyczne głuszca – weryfikacja danych ekologicznych i kierunków ochrony. Studia i Materiały CEPL. 21: 75−83.

Rutkowski R., Suchecka E. 2010. Raport z realizacji badań genetycznych karpackiej populacji głuszca (Tetrao urogallus). Manuskrypt, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.

Rutkowski R., Suchecka E. 2012. Raport z realizacji badań genetycznych karpackiej populacji głuszca (Tetrao urogallus). Manuskrypt, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.

Rutkowski R., Suchecka E., Zawadzka D. 2013. Migracyjność zależna od płci a genetyczna struktura populacji kuraków leśnych. Postępy Techniki w Leśnictwie 122: 28–33

Rutkowski R., Zawadzka D., Suchecka E., Merta D. 2016. Conservation genetics of the capercaillie In Poland - delineation of conservation units. In Press.

Rutkowski R., Zawadzka D., Jagołkowska P., Suchecka E., Merta D. W przygotowaniu. Conservation genetics of the capercaillie In Poland - diversity of mitochondria DNA in remnant and extinct populations.

Ruokonen M, Andersson AC, Tegelström H. 2007. Using historical captive stocks in conservation. The case of the lesser white-fronted goose. Conserv Genet 2007; 8: 197–207.

Ryder OA. 1986. Species conservation and systematic, the dilemma of subspecies. Trends Ecol Evol; 1: 9–10

Rzońca Z. 2011a. Ocena jakości biotopu głuszca Tetrao urogallus L. wraz z planem zarządzania na terenie ostoi w Beskidzie Śląskim (Barania Góra, Przysłup) i Żywieckim (Wielka Racza, Rysianka). Maszynopis. Opracowanie będące częścią projektu Krajowego Programu Ochrony Głuszca. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Rzońca Z. 2011b. Hodowla głuszców w Nadleśnictwie Wisła. Nadleśnictwo Wisła, Wisła.

Rzońca Z., Łukaszewicz E., Kowalczyk A. 2012. Protection, reproduction and reintroduction of capercaillie in the Forestry Wisła, Poland. Grouse News 43:17–20.

Saniga M. 1996a. Habitat characteristics of capercillie Tetrao urogallus Leks In central Slovakia. Biologia Bratislava 51: 191–199.

Saniga M. 1996b. Distribution, habitat preferences and breeding biology of the capercaillie Tetrao urogallus population In the Velka Fatra Mountains (West Carpathians). Biologia Bratislava 51: 201–211.

Saniga M. 2001. Population stady of the Capercaillie Tetrao urogallus in the Mala Fatra Mountains (West Carpathians, Slovakia). Monticola 90: 306–315.

Saniga 2002a. Sesonal variation in the diet of Capercaillie Tetrao urogallus in the West Carpathian Mountains. Vogelwelt 123: 25–32

Saniga M. 2002b. Nest loss and chick mortality in Capercaillie (Tetrao urogallus) and hazel grouse (Bonasia bonasia) in West Carpathians. Folia Zoologica 51 (3): 205–214.

Saniga M. 2002c. Hlucháň obyčajny (Tetrao urogallus). 2002. [W:] Danko Š., Darolová A., Krištin A. Rozširenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688 pp.

Saniga M. 2003a. Ecology of the capercaillie (Tetrao urogallus) and forest management in relation to its protection in the West Carpathians. Jurnal of Forest Science 49,5: 229–239.

Saniga M. 2003b. Couses of the population decline in capercaillie Tetrao urogallus in the West Carpathians. Biologia Bratislava 58: 265–273.

Saniga M. 2004. Seasonal differences in habitat use in capercaillie (Tetrao urogallus) in the West Carpathians. Biologia Bratislava 59,5: 627–636.

Saniga M. 2012. Population dynamics of Capercaillie Tetrao urogallus on leks in Central Slovakia in the period 1981–2012. Grouse News 44: 5–9.

Sarre SD, Georges A. 2009. Genetics in conservation and wildlife management: A revolution since Caughley. Wildlife Res 2009; 36: 70–80.

Schroth K. E. 1991. Survival, movements and habitat selection of released Capercaillie in the north-east Black Fotest in 1984-1989. Ornis Scandinavica 22: 249-254.

Schwimmer M., Klaus S. 2000: Bestandsstützung mit gezüchteten Auerhühnern (Tetrao            urogallus) im Thüringer Schiefergebirge. Landschaftspfl. Natursch. Thür. 37(2): 39-44.

Segelbacher G, Paxton RJ, Steinbruck G, Trontelj P, Storch I. 2000. Characterization of microsatellites in capercaillie Tetrao urogallus (AVES). Mol Ecol 2000; 9: 1934-1935.

Segelbacher G. 2002. Noninvasive genetic analysis in birds: testing reliability of feather samples. Mol Ecol Notes 2002; 2: 367–369.

Segelbacher G, Storch I. Capercaillie in the Alps: genetic evidence of metapopulation structure and population decline. 2002. Mol Ecol 2002; 11:1669–1677.

Segelbacher G, Höglund J, Storch I. 2003. From connectivity to isolation: genetic consequences of population fragmentation in capercaillie across Europe. Mol Ecol; 12:1773–1780.

Segelbacher G, Piertney S. 2007. Phylogeography of the European Capercaillie Tetrao urogallus and its implications for conservation. J Ornithol 2007; 148:269–274.

Segelbacher G, Wegge P, Sivkov AV, Höglund J. 2007. Kin groups in closely spaced capercaillie leks. J Ornithol. 148: 79–84.

Segelbacher G, Manel S, Tomiuk J. 2008. Temporal and spatial analyses disclose consequences of habitat fragmentation on the genetic diversity in capercaillie (Tetrao urogallus). Mol Ecol. 17: 2356–2367.

Seiler Ch., Angelstam P., Bergmann H. H. 2000. Conservation Releases of captive reared Grouse in Europe. What do we know and what do we need? Cahiers d’Ethologie 20: 235-252.

Shcherbak M. M. (ed.) 1994. Red book of Ukraine. Animal Kingdom. Publishing house “Ukrainska encyklopedia”, Kyiv

Sikora A., Rhode Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Siano R., F. Bairlein, Exo K.M., Herzog S. A. 2006. Survival, causes of death and spacing of    captive-reared Capercaillies (Tetrao urogallus L.) released in the Harz Mountains     National Park. Vogelwarte 44: 145-158.

Siano R., Herzog S. A., Exo K. M. and Bairlein F. 2011. Nahrungswahl ausgewilderter Auerhühner (Tetrao urogallusL.) im Harz. Vogelwarte 49: 137-148.

Siano R., Klaus S. 2013. Capercaillie Tetrao urogallus release projects in Germany after 1950 – a review. Vogelwelt 134: 3-18.

Sirkiä S., Lindén A., Helle P., Nikula A., Knape J., Lindén H. 2010 .Are the declining trends in forest grouse populations due to changes in the forest age structure? A case study of         Capercaillie in Finland. Biol. Conserv. 143: 1540-1548.

Sirkiä S., Helle P., Lindén H., Nikula A., Norrdahl K., Saurosa P., Valkeajärvi P. 2011. Persistence of Capercaillie (Tetrao uroagllus) lekking areas depends on forest cover and fine-grain fragmentation of boreal forest landscapes. Ornis Fennica 88: 14-29.

Sirkiä S., Lehtomäki J., Lindén H., Tomppo E., Moilanen A. 2012. Defining spatial priorites for capercaillie Tetrao urogallus lekking landscape conservation in south-central Finland.     Wildlife. Biology 18: 337-353.

Snow D. and Perrins C. M. 1998. The Complete Birds of the Western Palearctic. Concise edition. Oxford University Press, Oxford

Sokos C. K., Birtsas P. K., Tsachalidis E. P. 2008. The aims of galliforms release and choice of techniques. Wildl Biol. 14:412-422.

Stachyra P., Cymbała R., Kobylas T., Kuc T., Michalczuk W., Szkutnik G., Korga M. 2012. Raport z wykonania monitoring głuszca Tetrao urogallus w nadleśnictwach Biłgoraj, Józefów, Zamość (RDLP w Lublinie) w roku 2012 – synteza. Maszynopis. Zamość.

Starling A. 1991. Captive breeding and release. Ornis Scand. 22: 255-257.

Storaas T., Wegge P. 1987. Nesting habitats and nest predation in sympatric populations of       capercaillie and Black Grouse. Journal of Wildlife Management 51,1: 167-172.

Storaas T. 1988. A comparison of losses in artificial and naturally occurring capercaillie nests.

       Journal of Wildlife Management 52,1: 123-126.

Storaas T., Kastdalen L., Wegge P. 1999. Detection of forest grouse by mammalian predators: A possible explanation for high brood losses in fragmented landscapes. Wildlife Biology 5, 3: 187-192.

Storch I.1993. Habitat selection by capercaillie in summer and autumn: Is bilberry importent? Oecol. 95: 257–265.

Storch I. 1995. Annual home ranges and spring patterns of capercaillie in central Europe. Journal of Wildlife Management 59: 392–400.

Storch, I. 2001. Capercaillie. - BWP Update. The journal of birds of the Western Palearctic (Oxford University Press, Oxford, UK) 3(1):1−24.

Storch I. 2002. On spatial resolution in habitat models: Can small-scale forest structure explain Capercaillie numbers? Conservation Ecology 6(1).

Storch, I. 2007. Grouse - Status Survey and Conservation Action Plan 2006−2010. WPA/BirdLife/SSC Grouse Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK and the World Pheasant Association, Reading, UK.

Sugimoto T, Hasegawa O, Azuma N, Masatomi H, Sato F, Matsumoto F, et al. 2009. Genetic structure of the endangered red-crowned cranes in Hokkaido, Japan and conservation implications. Conserv Genet 2015; 16: 1395–1401.

Summers R. W., Proctor R., Thorton M., Avey G. 2004. Habitat selection and diet of the Capercaillie Tetrao urogallus in Abernethy Forest, Strathspey, Scotland. Bird Study 51: 58-68.

Summers R. W., McFarlane J., Pearce-Higgins J. 2007. Measuring avoidance by Capercaillie Tetrao urogallus of woodlands close to tracks. Wildlife Biology 13: 19-27.

Summers R. W., Dugan D., Proctor R. 2010. Numbers and breeding success of Capercaillies Tetrao urogallus and Black Grouse Tetrao tetrix at Abernethy Forest, Scotland. Bird Study 57: 437-446.

Swenson J., Angelstam P. 1993. Habitat separation by sympatric forest grouse in Fennoscandia in relation to boreal forest succession. Can. J. Zool. 71: 1303-1310.

Taberlet P, Williams, S. E., and Hoffman, E. A. Minimizing genetic adaptation in captive breeding programs: A review. Biological Conservation. 142: 2388–2400

Teuscher M., Brandl R., Rösner S., Bufka L., Lorenc T., Förster B., Hothorn T., Müller J. 2011. Modelling habitat suitability for the Capercaillie Tetrao urogallus in the national parks Bavarian Forest and Šumava. Ornithol. Anz. 50: 97-113.

Thiel D., Jenni-Eiermann S., Braunisch V., Palme R., Jenni L. 2008. Ski tourism affects habitat use and evokes a physiological stress response in capercaillie Tetrao urogallus: a new methodological approach. J. Appl. Ecol. 45: 845-853.

Tomiałojć L, Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP “pro Natura”. Wrocław

Tornberg R. 2001. Pattern of goshawk Accipiter gentilis predation on four forest grouse species in northern Finland. Wildlife Biology 7,4: 245−256.

Trnka A. 1997. Aktuálny prehĺ́́΄ad vtákov Slovenska. Trnava.

Unger C., Klaus S. 2008. A translocation study using capercaillie Tetrao urogallus from Central Russia. Grouse News 36: 16-19.

Wagner E. 1987. Effect of inadequate predator control on the reintroduction of capercaillie. The 4-th International Grouse Sympozium. Lam, West Germany.

Walasz K. (red.) 2000. Atlas ptaków zimujących Małopolski. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne. Kraków.

Walasz K., Mielczarek P. (red.) 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985–1992. Biol. Silesiae, Wrocław.

Watson A, Moss R. 2008. Grouse. Collins Publisher, London.

Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Warszawa.

Witkowski Z.J., Król W., Solarz W. (eds.). 2003. Carpathian List Of Endangered Species. WWF and Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Vienna-Krakow.

Wegge P., Larsen B. 1987. Spacing of adult and subadult male common capercaillie during the breeding season. Auk. 104: 481–490.

Wegge P., Storaas T. 1990. Nest loss in capercaillie and black grouse in relation to the small

      rodent cycle in southeast Norway. Oecologia 82: 527-530.

Wegge P., Kastdalen L. 2007. Pattern and causes of natural mortality of capercaillie, Tetrao urogallus, chicks in a fragmented boreal forest. Ann. Zool. Fenn. 44: 141-151.

Wegge P., Rolstad J. 2011. Clearcutting forestry and Eurasian boreal forest grouse: long-term monitoring of sympatric capercaillie Tetrao urogallus and black grouse T. tetrix reveals       unexpected effect on their population performances. Forest Ecology and Mangement      261: 1520-1529.

Wegge P., Rolstad J., Storaunet K.O. 2013. On the spatial relationship of males “exploded leks”: the case of Capercaillie grouse Tetrao urogallus examined by GPS satellite telemetry. Ornis Fennica 90: 222-235.

Witzenberger KA, Hochkirch A. 011. Ex situ conservation genetics: a review of molecular studies on the genetic consequences of captive breeding programmes for endangered animal species. Biodivers Conserv 20: 1843–1861.

Wodzicki K. 1851. Wycieczka ornitologiczna w Tatry i Karpaty Galicyjskie na początku czerwca 1850 roku. Leszno.

Woodworth, L. M., Montgomery, M. E., Briscoe, D. A., and Frankham, R. 2002. Rapid genetic deterioration in captive populations: Causes and conservation implications. Conservation Genetics, 3, 277–288.

Väisänen, Risto A., Hario, Martti and Saurola, Pertti.2011. Population estimates of Finnish birds. In: Valkama, Jari, Vepsäläinen, Ville & Lehikoinen, Aleksi 2011: The Third Finnish Breeding Bird Atlas. – Finnish Museum of Natural History and Ministry of Environment.

Zawadzka D., Zawadzki J. 2001. Krajowy program ochrony populacji głuszca. Maszynopis.      Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Zawadzka D., Zawadzki J. 2003. Głuszec. Monografie Przyrodnicze. Klub Przyrodników, Świebodzin.

Zawadzka D., Zawadzki J. 2008. Dynamika populacji głuszca w Puszczy Augustowskiej w latach 1911-2005. W: Ochrona Kuraków Leśnych. Monografia Pokonferencyjna. Janów Lubelski 16-18 października 2007, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 25-34.

Zawadzki J., Zawadzka D. 2012. Population decline of Capercaillies Tetrao urogallus in the Augustów Forest (NE Poland). Acta Ornithol. 47: 199–204.

Zawadzka D., Ciach M., Żurek Z. 2013a. Głuszec Tetrao urogallus. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. (red.). Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. ss. 114–120, GDOŚ, Warszawa.

Zawadzka D., Zawadzki G., Myszczyński G., Bagnowski A., Bednarski K. 2013b. Liczebność i wynik rozrodu głuszca Tetrao urogallus w Puszczy Augustowskiej w 2011 r. Ornis Polonica 54,2: 151–156.

Zawadzka D. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony głuszca i cietrzewia. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Zawadzka D., Zawadzki J., Keller M., Żurek Z. 2015. Głuszec Tetrao urogallus. [W:] Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z, Chodkiewicz T. (red), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 145–153.

Zawadzki J., Sudnik W., Zawadzka D. 1999. Zmiany rozmieszczenia i liczebności głuszca Tetrao         urogallus w Puszczy Augustowskiej oraz propozycje aktywnej ochrony gatunku. Sylwan 11: 69-78

Żurek Z., Armatys P., Kotońska B. 2007. Sukcesy i niepowodzenia w realizacji projektu ochrony głuszca i cietrzewia w Karpatach Zachodnich na obszarze województwa małopolskiego. W: Ochrona Kuraków Leśnych. Monografia Pokonferencyjna. Janów Lubelski, 16–18 października 2007, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, ss. 160–175.

Żurek Z., Armatys P., Tomasiewicz K. 2006. Wyznaczenie granic ostoi głuszca Tetrao urogallus L. w Gorcach. Manuskrypt. Gorczański Park Narodowy.

Żurek Z., Armatys P. 2011. Występowanie głuszca Tetrao urogallus w polskich Karpatach zachodnich – wnioski z monitoringu w latach 2005−2010 oraz końcowa ocena liczebności karpackich subpopulacji głuszca i cietrzewia. Studia i Materiały CEPL. Zeszyt 27: 229−240.

Żurek Z., Armatys P. 2013. Występowanie głuszca Tetrao urogallus L. w Gorcach; koncepcja ochrony. Manuskrypt. Opracowanie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 120018 Ostoja Gorczańska. Operat fauny.

Żurek Z., Armatys P., Tomasiewicz J. 2014. Gorczańskie głuszce. Łowiec Tarnowski. 1/ (14): 19–22.