Powstaje dokumentacja do Krajowego Programu Ochrony Głuszca

Komitet Ochrony Kuraków na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracowuje dokumentację do Krajowego Programu Ochrony Głuszca.

 

Docelowo opracowanie ma stać się programem ochrony gatunku w rozumieniu art. 57 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przygotowywany program będzie zawierał szczegółowe informacje o biologii i wymaganiach siedliskowych głuszca, zagrożeniach gatunku i sposobach ich eliminacji. W dokumencie zebrane zostaną aktualne dane o rozmieszczeniu i liczebności, a także o zagrożeniach  głuszca we wszystkich krajowych ostojach (karpackiej, lubelskiej, dolnośląskiej i augustowskiej) oraz przegląd danych historycznych. Kolejnym ujętym zagadnieniem  będzie stan i trend populacji głuszca w innych krajach europejskich oraz stosowane tam działania ochronne Najważniejszą częścią programu będzie strategia działań ochronnych, obejmujących odtwarzanie i ochronę siedlisk głuszca, redukcję drapieżników, ograniczenie antropopresji oraz monitoring populacji. Osobny rozdział zostanie poświęcony zasadom prowadzenia hodowli głuszca oraz reintrodukcji w oparciu  o ptaki z hodowli oraz pochodzące z odłowów z dzikich populacji, z uwzględnieniem wytycznych IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody).  W dokumencie znajdzie się także harmonogram realizacji działań ochronnych z uwzględnieniem czasu i miejsc wykonania poszczególnych działań, podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, szacunkowych kosztów i źródeł finansowania. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przekazana do GDOŚ jeszcze w tym roku. Współautorami opracowania są specjaliści zajmujący się głuszcem z Komitetu Ochrony Kuraków, a także  z Lasów Państwowych i instytucji naukowych.

 
 Dorota Zawadzka